RODO - Jak dbamy o Twoje dane osobowe Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna w formie pdf

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, danych osobowych dziecka, którego są Państwo opiekunem prawnym jest Podlesie sp. z.o.o z siedzibą w Kielcach, NIP: 9592009978, ul. Gagarina 6/25, 25-031 Kielce, właściciel marki MAD EVENTS kontakt mailowy pod adresem madevents.poland@gmail.com

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych lub osób niepełnoletnich uczestniczących w wydarzeniu, których jesteście Państwo opiekunami prawnymi, na podstawie i w celu

a) imię i nazwisko osób niepełnoletnich uczestniczących w wydarzeniu, imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej uczestniczącej w wydarzeniu, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, data urodzenia uczestnika wydarzenia – niezbędna do stworzenia listy uczestników w podziale na kategorie wiekowe, adres e – mail oraz telefon – w celu:

i. zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

ii. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;

iii. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych;

iv. statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako zbieranie informacji o jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów w celu poprawy naszej działalności; do czasu posiadania dodatkowej innej podstawy prawnej przetwarzania;

v. oferowania produktów i usług produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;

vi. oferowania produktów i usług produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

vii. obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

b) w postaci wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w wydarzeniu przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych na rzecz marki MAD EVENTS, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednocześnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozpowszechniania wizerunku jest równoznaczna z udzieleniem zgody na rozpowszechnienie Państwa wizerunku  na podstawie art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia przez Państwa. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych lub osób niepełnoletnich uczestniczących
w wydarzeniu będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz osoby niepełnoletniej uczestniczącej w wydarzeniu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa:

a) w pkt 2 lit. a jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy;

b) w pkt 2 lit. b jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy;

8. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.