Regulamin Regulamin korzystania
z wydarzeń organizowanych
przez MAD Events

Regulamin w formie pdf

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych przez właściciela marki Mad Events – Podlesie sp. z .o.o. z siedzibą w Kielcach (25-031), przy ul. Gagarina 6/25, KRS 737848, NIP 9592009978, REGON 380622997, kapitał zakładowy 72 000 zł.

2. Miejsce, termin, czas trwania i inne szczegóły dotyczące danego wydarzenia będą każdorazowo określane w ogłoszeniu oraz formularzu zgłoszeniowym publikowanych na stronie internetowej organizatora pod adresem www.madevents.pl

3. Udział w wydarzeniach ma charakter dobrowolny, jednak możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią regulaminu i jego akceptacją, złożeniu odpowiednich zgód i oświadczeń wymaganych przez organizatora.

Definicje

1. Wydarzenie – zajęcia pozaszkolne, ogólnorozwojowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, w szczególności takie jak warsztaty i szkolenia artystyczne, koncerty, itp. organizowane przez organizatora.

2. Organizator – Podlesie sp. z .o.o. z siedzibą w Kielcach (25-031), przy ul. Gagarina 6/25, KRS 737848, NIP 9592009978, REGON 380622997, kapitał zakładowy 72 000 zł – właściciel marki Mad Events.

3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu, której udział w wydarzeniu został zgłoszony przy użyciu formularza zgłoszeniowego oraz opłacony. W przypadku uczestników niepełnoletnich, zgłoszenia i opłaty dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Program wydarzenia może wskazywać minimalny wiek uczestników, którzy mogą w nim brać udział.

4. Klient – pełnoletni uczestnik wydarzenia lub rodzic, opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.

5. Formularz zgłoszeniowy – formularz rejestracji na wydarzenie dostępny na stronie madevents.pl

6. Instruktor – osoba prowadząca wydarzenie.

7. Grupa – uczestnicy biorący wspólnie udział w danym wydarzeniu.

8. Program – przygotowany przez organizatora plan wydarzenia, zawierający miejsce, czas wydarzenia, cenę dostępy na stronie www.madevents.pl, oraz Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/madeventspl/

9. Cennik – dokument zawierający ceny na poszczególne wydarzenie, dostępny na stronie www.madevents.pl, oraz Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/madeventspl/.

Organizacja wydarzeń

1. Wydarzenie odbywają się w grupach pod nadzorem instruktora, zgodnie z programem, w miejscu wskazanym w programie. Liczba osób w grupie jest ograniczona.

2. Minimalna liczba osób w grupie niezbędna do realizacji wydarzenia wynosi 5 osób. O kolejności zakwalifikowania uczestnika do udziału w wydarzeniu decyduje data przesłania do organizatora formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu.

3. Zapisy na wydarzenie prowadzone są za pośrednictwem formularza udostępnionego na platformie www.madevents.pl. Zapisanie uczestnika na wydarzenie stanowi jedynie rezerwację miejsca. Do potwierdzenia udziału w wydarzeniu niezbędne jest uiszczenie opłaty zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz akceptacja regulaminu. Brak opłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.

4. Organizator ma prawo odwołania wydarzenia, w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników zarejestrowanych na dane wydarzenie. O odwołaniu wydarzenia, organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie klienta. W takim przypadku klient może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za wydarzenie lub w porozumieniu z organizatorem, przeznaczyć wpłacone środki na udział w innym wydarzeniu.

5. Organizator potwierdza telefonicznie lub mailowo wydarzenie na 3 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

6. Przed przystąpieniem do rejestracji na wydarzenie klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. W przypadku uczestników niepełnoletnich, klient zobowiązuje się to zapoznania niepełnoletniego uczestnika z jego treścią, w szczególności w zakresie zasad udziału w wydarzeniu oraz zobowiązać go do przestrzegania jego postanowień.

7. W wydarzeniu mogą brać udział jedynie jego uczestnicy. W miejscu organizacji wydarzenia poza uczestnikami i instruktorem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że instruktor wyraźnie wyrazi na to zgodę.

8. Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnik zobowiązany jest zmiany obuwia oraz stroju zgodnie z wytycznymi instruktora. Organizator potwierdzając wydarzenie przekaże informacje na temat wymaganego stroju.

Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na wydarzenie, w takim czasie by możliwe było jego punktualne rozpoczęcie przez organizatora, nie wcześniej jednak, niż 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Uczestnik oczekujący na wydarzenie powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku. Uczestnik powinien opuścić miejsce wydarzania po jego zakończeniu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania dla innych uczestników i instruktora, niezakłócania porządku wydarzenia.

4. W trakcie wydarzenia zabronione jest:
a) uczestniczenie w wydarzeniu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, palenie papierosów
b) żucie gumy, spożywanie posiłków, picie gazowanych napojów – spożywanie napojów i posiłków może odbywać się wyłącznie w czasie wskazanym przez instruktora.
c) noszenie biżuterii, zegarków innych ozdób, które mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować uszkodzenie ciała
d) używanie telefonów komórkowych
e) wprowadzenie zwierząt na miejsce wydarzenia
f) opuszczanie wydarzenia przed planowaną godziną zakończenia bez poinformowania o tym fakcie instruktora

5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu, pomimo zwrócenia uwagi uczestnikowi, instruktor ma prawo wykluczenia uczestnika z wydarzenia. W przypadkach naruszania regulaminu, organizator może również odmówić zapisania uczestnika na kolejne wydarzenie przez niego organizowane.

Zasady odpowiedzialności

1. Udział w wydarzeniu wymaga sprawności fizycznej adekwatnej do rodzaju wydarzenia i może wiązać się z ryzykiem kontuzji. Stan zdrowia uczestnika powinien być taki, by umożliwiał bezpieczny udział w wydarzeniu. W przypadku występowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych, stan zdrowia uczestnika powinien być skonsultowany z lekarzem.

2. Organizator nie ma obowiązku kontrolowania stanu zdrowia uczestnika, jednak w przypadku ewidentnych objawów chorobowych, może wykluczyć uczestnika z udziału w wydarzeniu.

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe z winy uczestnika w trakcie wydarzenia.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas wydarzenia.

6. Organizator nie zaleca przynoszenia cennych przedmiotów na wydarzenie.

Zasady płatności

1. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wydarzenie zgodnie z ceną podaną w programie oraz cennikiem dostępnymi na www.madevents.pl, oraz Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/madeventspl/

2. Płatność dokonywana jest na rzecz organizatora na następujących zasadach:
a) płatność jednorazowa pełnej ceny
b) płatność w dwóch ratach – dotyczy tylko i wyłączenie tych wydarzeń w których programie organizator wyraźnie dopuścił ten rodzaj płatności

3. W przypadku płatności w ratach, płatność odbywa się na następujących zasadach:
a) pierwsza rata tytułem bezzwrotnej zaliczki stanowiącej 50% opłaty za wydarzenie płatna w chwili dokonania zapisu na wydarzenie, nie później niż w terminie 7 dni od zapisania uczestnika na wydarzenie
b) druga rata w brakującej wysokości płatna w terminie 21 dni od zapisania uczestnika na wydarzenie

4. W przypadku braku płatności zgodnie z ust. 3 rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

5. Opłata może być wnoszona w jeden z następujących sposobów:
a) poprzez stronę internetową www.madevents.pl za pomocą ePrzelewu lub karty płatniczej
b) przelewem na konto organizatora

6. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez PayU.

7. Na wniosek klienta, organizator wystawi fakturę za udział w wydarzeniu. Dane do wystawienia faktury należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia na 3 tygodnie przed terminem wydarzenia wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku braku możliwości udziału w wydarzeniu przez uczestnika z powodu przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej klient może:
a) zrezygnować z udziału w wydarzeniu w takiej sytuacji organizator zwraca 60% opłaty za wydarzenie
b) wziąć udział w innym wydarzeniu organizowanym przez organizatora w okresie 2 miesięcy od daty wydarzenia, w którym nie mógł wziąć udziału

10. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 9 klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora o braku możliwości udziału w wydarzeniu. Nie poinformowanie organizatora jest równoznaczne z utratą uprawnienia do żądania zwrotu opłaty oraz możliwości wzięcia udziału w innym wydarzeniu zgodnie z ust. 9.

11. Jeżeli klientowi przysługuje zwrot opłaty musi on poinformować organizatora o rezygnacji z wydarzenia oraz zgłosić żądanie zwrotu. Rezygnacja oraz żądanie należy zgłosić organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres madevents.poland@gmail.com. Rezygnacja oraz żądanie zwrotu powinny wpłynąć na co najmniej 3 tygodnie przed terminem wydarzenia.

12. Organizator dokona zwrotu w terminie 7 dni od daty wpływu żądania zwrotu, przelewem na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty za wydarzenie.

13. Żądanie zwrotu zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8 nie przysługuje,
w takim przypadku klient może znaleźć inną osobę, która weźmie udział w wydarzeniu.

14. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora z powodu nie zebrania się wymaganej liczby uczestników wpłacona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W takim przypadku organizator dokona zwrotu opłaty, w terminie 3 dni, od poinformowania uczestników
o odwołaniu wydarzenie, przelewem na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty
za wydarzenie.

Wykorzystanie wizerunku

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest nieodpłatne wyrażenie przez klienta zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku uczestnika przez organizatora, w dowolnej formie, w szczególności w formie zdjęć, nagrań video, w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nienoszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym znanym polu eksploatacji, w szczególności polach wskazanych w ust. 3, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności organizatora, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 w szczególności obejmuje:
a) utrwalanie wizerunku w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie
b) zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet
d) rozpowszechnianie zdjęć, nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§6 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z wydarzenie lub jego organizacją klient powinien zgłaszać organizatorowi na adres organizatora na piśmie, lub przy użyciu poczty elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz jego zmiany publikowane są na stronie internetowej www.madevents.pl, oraz Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/madeventspl/.

2. Zmiany regulaminu nie wpływają na czynności dokonane przez wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu są każdorazowo udostępniane na 7 dni przed wejściem w życie.

3. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2022 r.